Standardy ochrony małoletnich

 

Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem 
w Przedszkolu Nr 12
im. 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich
w Przemyślu

 

Podstawy prawne:

 1.  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 289 oraz 535).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. poz. 1870).
 3.  Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 1606). 
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.). 
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900). 
 6. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1781). 
 7.  Konwencja o prawach dziecka (Dz. U. 1991 r. nr 120 poz. 526). 
 8.  Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2012 poz. 1169)

Wstęp

Dobro i bezpieczeństwo dzieci w Przedszkolu Nr 12 im. 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu są priorytetem wszelkich działań podejmowanych przez pracowników Przedszkola na rzecz dzieci. Pracownik Przedszkola traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Realizując zadania Przedszkola, działa w ramach obowiązującego prawa, obowiązujących w nim przepisów wewnętrznych oraz w ramach posiadanych kompetencji.

Niniejszy system ochrony dzieci przed krzywdzeniem określa procedury interwencji, działania profilaktyczne, edukacyjne, zasady zapobiegania krzywdzeniu dzieci, a w sytuacji gdy do krzywdzenia doszło – określa zasady zmniejszenia rozmiaru jego skutków poprzez prawidłową i efektywną pomoc dziecku oraz wskazuje odpowiedzialność osób zatrudnionych w Przedszkolu za bezpieczeństwo dzieci do niego uczęszczających.

Niniejsze Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem zostały opublikowane na stronie internetowej Przedszkola  https://pm12.przemysl.edu.pl/89/97/standardy-ochrony-maloletnich.html.  Są szeroko promowane wśród całego personelu, rodziców i dzieci uczęszczających do Przedszkola. Poszczególne grupy małoletnich są z poniższymi Standardami aktywnie zapoznawane poprzez prowadzone działania edukacyjne    i informacyjne.

Rozdział I
Obszary Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem

§ 1

Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem tworzą bezpieczne i przyjazne środowisko Przedszkola. Obejmują cztery obszary:

I Politykę Ochrony Małoletnich, która określa:

 1. zasady bezpiecznej rekrutacji personelu do pracy w Przedszkolu,
 2. zasady bezpiecznych relacji personel – dziecko,
 3. zasady reagowania w Przedszkolu na przypadki podejrzenia, że dziecko doświadcza krzywdzenia,
 4. zasady ochrony wizerunku dziecka i danych osobowych dzieci,
 5. zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych,

II personel – obszar, który określa:

 1. zasady rekrutacji personelu pracującego z dziećmi w Przedszkolu, w tym obowiązek uzyskiwania danych z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym o każdym członku personelu oraz, gdy jest to dozwolone przepisami obowiązującego prawa, informacji z Krajowego Rejestru Karnego, a kiedy prawo na to nie zezwala, uzyskiwania oświadczenia personelu dotyczącego niekaralności lub braku toczących się postępowań karnych lub dyscyplinarnych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego;
 2. zasady bezpiecznych relacji personelu Przedszkola z małoletnimi, wskazujące, jakie zachowania na terenie Przedszkola są niedozwolone, a jakie pożądane w kontakcie z dzieckiem;
 3. zasady zapewniania pracownikom podstawowej wiedzy na temat ochrony małoletnich przed krzywdzeniem oraz udzielania pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia, w zakresie:
 • rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci,
 • procedur interwencji w przypadku podejrzeń krzywdzenia,
 1. odpowiedzialności prawnej pracowników Przedszkola, zobowiązanych do podejmowania interwencjzasady przygotowania personelu Przedszkola (pracującego z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami) do edukowania:
 • dzieci na temat ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem,
 • rodziców/opiekunów dzieci na temat wychowania dzieci bez przemocy oraz chronienia ich przed przemocą i wykorzystywaniem
 1. zasady dysponowania materiałami edukacyjnymi dla dzieci i dla rodziców oraz aktywnego ich wykorzystania.

III procedury – obszar określający działania, jakie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony personelu Przedszkola, członków rodziny, rówieśników i osób obcych:

 1. zasady dysponowania przez Przedszkole danymi kontaktowymi lokalnych instytucji i organizacji, które zajmują się interwencją i pomocą w sytuacjach krzywdzenia dzieci (policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia) oraz zapewnienia do nich dostępu wszystkim pracownikom,
 2. zasady eksponowania informacji dla dzieci na temat możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym numerów bezpłatnych telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży,

IV monitoring – obszar, który określa:

 1. zasady weryfikacji przyjętych Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem – przynajmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem analizy sytuacji związanych z wystąpieniem zagrożenia bezpieczeństwa dzieci,
 2. zasady organizowania przez Przedszkole konsultacji z dziećmi i ich rodzicami/ opiekunami.

Rozdział II
Słowniczek terminów

§ 2

 1. Dziecko/małoletni – każda osoba do ukończenia 18. roku życia.
 2. Krzywdzenie dziecka – popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka, lub zagrożenie dobra dziecka,
  w tym jego zaniedbanie.
 3. Przemoc fizyczna – każde intencjonalne działanie sprawcy, mające na celu przekroczenie granicy ciała dziecka, np bicie, popychanie, szarpanie, zmuszanie do jedzenia.
 4. Przemoc seksualna –  zaangażowanie dziecka w aktywność seksualną, której nie jest ono w stanie w pełni zrozumieć i udzielić na nią świadomej zgody, naruszającą prawo i obyczaje danego społeczeństwa, będą to nie tylko czyny lubieżne, ale też zachęcanie do ich oglądania, pozowania nago.
 5. Przemoc psychiczna – powtarzający się wzorzec zachowań opiekuna lub skrajnie drastyczne wydarzenie (lub wydarzenia), które powodują u dziecka poczucie, że jest nic niewarte, złe, niekochane, niechciane, zagrożone i że jego osoba ma jakąkolwiek wartość jedynie wtedy, gdy zaspokaja potrzeby innych, będą to : wyzwiska, szantaż emocjonalny, poniżanie, wyśmiewanie, chłód emocjonalny, nadopiekuńczość ograniczająca prawidłowe funkcjonowanie dziecka.
 6. Przemoc domowa – to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą;
 7. Zaniechanie – należy przez to rozumieć chroniczne lub incydentalne niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i psychicznych dziecka przez osoby zobowiązane do opieki, troski i ochrony zdrowia i/lub nierespektowanie podstawowych praw, powodujące zaburzenia jego zdrowia i/lub trudności w rozwoju;
 8. Personel – każdy pracownik Przedszkola bez względu na formę zatrudnienia, w tym współpracownik, stażysta, wolontariusz lub inna osoba, która z racji pełnionej funkcji lub zadań ma (nawet potencjalny) kontakt z dziećmi.
 9. Opiekun dziecka – osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny, a także rodzic zastępczy.
 10. Instytucja – każda instytucja świadcząca usługi dzieciom lub działająca na rzecz dzieci.
 11. Dyrektor – osoba, która w strukturze Przedszkola jest uprawniona do podejmowania decyzji.
 12. Zgoda rodzica dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców dziecka. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka konieczne jest poinformowanie rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny.
 13. Osoba odpowiedzialna za Internet to wyznaczony przez dyrektora Przedszkola pracownik, sprawujący nadzór nad korzystaniem z Internetu przez dzieci na terenie Przedszkola oraz nad bezpieczeństwem dzieci w Internecie.
 14. Osoba odpowiedzialna za Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem to wyznaczony przez dyrektora Przedszkola pracownik sprawujący nadzór nad realizacją niniejszych Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem.
 15. Dane osobowe dziecka to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację dziecka.

Rozdział III
Zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników

§ 3

 1. Rekrutacja pracowników Przedszkola odbywa się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji personelu.
 2. Dyrektor przed zatrudnieniem pracownika w Przedszkolu poznaje dane osobowe, kwalifikacje kandydata/kandydatki, w tym stosunek do wartości podzielanych przez Przedszkole, takich jak ochrona praw dzieci i szacunek do ich godności.
 3. Dyrektor dba o to, by osoby przez niego zatrudnione (w tym wolontariusze/stażyści) posiadały odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi oraz były dla nich bezpieczne.
 4. Aby sprawdzić powyższe, w tym stosunek osoby zatrudnianej do dzieci i podzielania wartości związanych z szacunkiem wobec nich oraz przestrzegania ich praw, dyrektor Przedszkola może żądać danych (w tym dokumentów) dotyczących:
 • wykształcenia,
 • kwalifikacji zawodowych,
 • przebiegu dotychczasowego zatrudnienia kandydata/kandydatki.
 1. W każdym przypadku dyrektor Przedszkola musi posiadać dane pozwalające zidentyfikować osobę przez niego zatrudnioną, niezależnie od podstawy zatrudnienia. Powinien znać:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • dane kontaktowe osoby zatrudnianej.
 1. Dyrektor Przedszkola może poprosić kandydata/kandydatkę o przedstawienie referencji z poprzednich miejsc zatrudnienia lub o podanie kontaktu do osoby, która takie referencje może wystawić. Podstawą dostarczenia referencji lub kontaktu do byłych pracodawców jest zgoda kandydata/kandydatki. Niepodanie tych danych w świetle obowiązujących przepisów nie powinno rodzić dla tej osoby negatywnych konsekwencji w postaci np. odmowy zatrudnienia wyłącznie w oparciu o tę podstawę. Przedszkole nie może bowiem samodzielnie prowadzić tzw. screeningu osób ubiegających się o pracę, gdyż ograniczają ją w tym zakresie przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz Kodeksu pracy.
 2. Dyrektor Przedszkola przed zatrudnieniem kandydata/kandydatki uzyskuje jego/jej dane osobowe, w tym dane potrzebne do sprawdzenia danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestr z dostępem ograniczonym.
 3. Aby sprawdzić osobę w Rejestrze, dyrektor Przedszkola potrzebuje następujących danych kandydata/kandydatki:
 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • PESEL,
 • nazwisko rodowe,
 • imię ojca,
 • imię matki.
 1. Wydruk z Rejestru przechowuje się w aktach osobowych pracownika lub analogicznej dokumentacji dotyczącej wolontariusza lub osoby zatrudnionej w oparciu o umowę cywilnoprawną.
 2. Dyrektor Przedszkola przed zatrudnieniem kandydata/kandydatki na nauczyciela uzyskuje od kandydata/kandydatki informację z Krajowego Rejestru Karnego
  o niekaralności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone
  w przepisach prawa obcego.
 3. Jeżeli osoba posiada obywatelstwo inne niż polskie, wówczas powinna przedłożyć również informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, bądź informację z rejestru karnego, jeżeli prawo tego państwa nie przewiduje wydawania informacji dla ww. celów.
 4. Od kandydata/kandydatki – osoby posiadającej obywatelstwo inne niż polskie – dyrektor pobiera również oświadczenie o państwie lub państwach zamieszkiwania w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczypospolita Polska i państwo obywatelstwa, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 5. Jeżeli prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja o niekaralności, nie przewiduje wydawania takiej informacji lub nie prowadzi rejestru karnego, wówczas kandydat/kandydatka zobowiązani są złożyć pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie byli prawomocnie skazani w tym państwie za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, oraz nie wydano wobec nich innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuścili się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich lub z opieką nad nimi.
 6. Pod oświadczeniami składanymi pod rygorem odpowiedzialności karnej składa się oświadczenie o następującej treści: „Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie to zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 7. Dyrektor Przedszkola jest zobowiązany do domagania się od osoby zatrudnianej na stanowisku nauczyciela zaświadczenia
  z Krajowego Rejestru Karnego.
 8. W przypadku niemożliwości przedstawienia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego dyrektor uzyskuje od kandydata/kandydatki oświadczenie o niekaralności oraz o toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych
  i dyscyplinarnych.

Rozdział IV
Zasady bezpiecznych relacji personel – dziecko oraz dziecko – dziecko

§ 4

Zasady bezpiecznych relacji personelu z dziećmi w Przedszkolu obowiązują wszystkich pracowników, stażystów i wolontariuszy. Znajomość i zaakceptowanie zasad pracownicy potwierdzają podpisaniem oświadczenia.

Relacje personelu Przedszkola

§ 5

Każdy pracownik Przedszkola jest zobowiązany do utrzymywania profesjonalnej relacji z dziećmi w Przedszkolu i każdorazowego rozważenia, czy jego reakcja, komunikat bądź działanie wobec dziecka są adekwatne do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec innych dzieci. Każdy pracownik zobowiązany jest działać w sposób otwarty i przejrzysty dla innych, aby zminimalizować ryzyko błędnej interpretacji swojego zachowania.

Komunikacja personelu z dzieckiem

§ 6

 1. Komunikacja personelu z dziećmi prowadzona jest w sposób konstruktywny, budujący relacje, a nie hierarchię zależności oraz nieufność i wrogość.
 2. W komunikacji z dziećmi  personel zachowuje spokój i cierpliwość. Okazuje też zrozumienie dla trudności i problemów dzieci.
 3. Słucha uważnie dzieci, udziela im odpowiedzi adekwatnych do ich wieku i danej sytuacji.
 4. Stosuje zasady konstruktywnej krytyki wobec, np. niewłaściwego zachowania dziecka, tj. krytykuje zachowanie dziecka w taki sposób, aby nie czuło się zranione, zmuszone do obrony czy do kontrataku.
 5. Nie podnosi głosu na dziecko w sytuacji innej niż wynikająca z bezpieczeństwa dziecka lub innych dzieci.
 6. Dyscyplinowanie dzieci stosuje rozważnie, w sposób uzasadniony i zrozumiały dla nich:
 • rozwiązuje pojawiające się problemy z dyscypliną bezpośrednio po naruszeniu zasad przez dzieci,
 • wykazuje empatię wobec dzieci,
 • ustala (przypomina) obowiązujące zasady – wyraźnie określa oczekiwane zachowania dzieci dotyczące różnych rodzajów aktywności,
 • metody dyscyplinowania dzieci dobiera adekwatnie do ich wieku i poziomu rozwoju.
 1. Daje dziecku prawo do odczuwania i mówienia o swoich emocjach, do wyrażania własnego zdania oraz prawo do bycia wysłuchanym przez personel/nauczyciela.

Zachowania zabronione w komunikacji  personelu z dziećmi

§ 7

 1. Zakaz stosowania wszelkiej przemocy wobec dziecka :
 • przemocy fizycznej wobec dziecka, np. takiej jak: zabieranie rzeczy, niszczenie rzeczy, bicie, popychanie, szturchanie, ograniczenie swobody ruchu, zmuszanie do jedzenia ,szczypanie, klapsy, pociągnięcie za włosy, bicie przedmiotami, wykręcanie rąk.
 • przemocy psychicznej wobec dziecka, np. takiej jak: izolowanie, pomijanie, obniżanie statusu dziecka w grupie, stygmatyzowanie dzieci z powodu ich zdrowia, osiągnięć edukacyjnych, wyglądu czy sytuacji majątkowej, wyszydzanie dzieci, wyśmiewanie, ośmieszanie, poniżanie, wyzywanie, grożenie,  nadmierne, wygórowane wymagania nauczycieli/personelu, zastraszanie dzieci, obrażanie ich godności, stosowanie kar niewspółmiernych do win.
 1. Personel nie stosuje naruszających godność dziecka wypowiedzi o podtekście seksualnym, w tym:
 • komentarzy na temat ciała/wyglądu/ubioru z podtekstem seksualnym; dyskryminujących komentarzy odnoszących się do płci,
 • wulgarnych lub niestosownych dowcipów i żartów, itp.,
 • nie publikuje żadnych prywatnych zdjęć ani innych informacji o dzieciach i ich rodzinach w osobistych mediach społecznościowych, np. facebooku, bez zgody zainteresowanych stron,
 • nie zamieszcza komentarzy i nie udostępnia zdjęć dzieci, w jakimkolwiek podtekście lub kontekście erotycznym, które mogłyby dzieciom wyrządzić krzywdę.
 1. Personel nie narusza nietykalności osobistej dziecka. Nie zachowuje się wobec dziecka w sposób niestosowny, np. nie dotyka go, nie głaska, nie poklepuje w sposób poufały, dwuznaczny w celu zaspokojenia własnych potrzeb emocjonalnych lub seksualnych.
 2. W sytuacjach wymagających czynności pielęgnacyjnych i higienicznych wobec dziecka, unika innego niż niezbędnego kontaktu fizycznego z dzieckiem. Dotyczy to zwłaszcza pomagania dziecku w ubieraniu i rozbieraniu, jedzeniu, myciu i w korzystaniu z toalety.
 3. Personel równoważy potrzebę nadzoru z prawem dzieci do prywatności, np. nie należy otaczać dzieci osobistą opieką, w sytuacji, gdy jej nie potrzebują.
 4. Personel zachowuje szczególną ostrożność wobec dzieci, które doświadczyły nadużycia i krzywdzenia, w tym seksualnego, fizycznego bądź zaniedbania. Jeżeli dzieci te dążyłyby do nawiązania niestosownych bądź nieadekwatnych fizycznych kontaktów z dorosłymi, personel reaguje z wyczuciem, jednak stanowczo, a także pomaga dziecku zrozumieć znaczenie osobistych granic.
 5. Personel nie wykorzystuje wobec dziecka relacji władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby).

Zasady kontaktu personelu z dziećmi

§ 8

 1. Kontaktując się z dzieckiem personel traktuje go podmiotowo.
 2. Kontakt z dzieckiem nigdy nie może być niejawny bądź ukrywany, nie może wiązać się z jakąkolwiek  gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy.
 3. Personel upewnia/ informuje dzieci, że jeśli czują się niekomfortowo w jakiejś sytuacji, wobec konkretnego zachowania czy słów, mogą o tym powiedzieć nauczycielowi (lub innej wskazanej osobie)  i mogą oczekiwać odpowiedniej reakcji lub pomocy.
 4. Zawsze jest przygotowany na wyjaśnienie dzieciom swoich działań/zachowania.
 5. Co do zasady kontakt z dziećmi powinien odbywać się wyłącznie w godzinach pracy i dotyczyć celów mieszczących się w zakresie obowiązków personelu.
 6. Utrzymywanie relacji towarzyskich lub rodzinnych (jeśli dzieci i rodzice/opiekunowie dzieci są osobami bliskimi dla członka personelu) wymaga zachowania poufności wszystkich informacji dotyczących innych dzieci, ich rodziców/opiekunów.

Zasady bezpiecznych relacji między dziećmi

§ 9

 1. Nauczyciele i personel przedszkola chronią dzieci i zapewniają im bezpieczeństwo zapewniając odpowiednie warunki, właściwą opiekę i wsparcie.
 2. W dokumentacji  Przedszkola : Statucie i  Programie Wychowawczym istnieją zapisy dotyczące obowiązujących zasad bezpieczeństwa i prawidłowych relacji pomiędzy wychowankami, w tym zachowań zabronionych dzieciom i konsekwencji ich nieprzestrzegania.
 3. Nauczyciele zapoznają dzieci z zasadami i normami zachowania określonymi w Statucie Przedszkola   Nr 12 i 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu, opracowują kodeksy grupowe i poprzez systematyczną  pracę wychowawczą wdrażają dzieci  do ich przestrzegania.
 4. Nauczyciele zapoznają dzieci z ich prawami , uczą dzieci nawiązywania prawidłowych relacji w grupie rówieśniczej, umiejętności rozwiązywania konfliktów w sposób społecznie akceptowany, wzajemnego szacunku, kultury osobistej  i tolerancji.
 5. Wszystkie dzieci znają obowiązujące w przedszkolu procedury bezpieczeństwa –wiedzą, jak zachowywać się w sytuacjach, które zagrażają ich bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu  innych dzieci,  gdzie i  do którego  dorosłego    mogą  się   w    przedszkolu  zwrócić  o pomoc.

Niedozwolone zachowania dzieci w przedszkolu

§ 10

 1. Stosowanie agresji i przemocy wobec dzieci/innych osób:

a) agresji i przemocy fizycznej w różnych formach, np.:

 • bicie/uderzenie/popychanie/kopanie/opluwanie;
 • wymuszenia;
 • nadużywanie swojej przewagi nad inną osobą;
 • fizyczne zaczepki;
 • zmuszanie innej osoby do podejmowania niewłaściwych działań;
 • rzucanie w kogoś przedmiotami;

b) agresji i przemocy słownej w różnych formach, np.:

 • obelgi, wyzwiska;
 • wyśmiewanie, drwienie, szydzenie z ofiary;
 • bezpośrednie obrażanie ofiary;
 • plotki i obraźliwe żarty, przedrzeźnianie ofiary
 • groźby;

       c) agresji i przemocy psychicznej w różnych formach, np.:

 • poniżanie;
 • wykluczanie/izolacja/milczenie/manipulowanie;
 • wulgarne gesty i słowa;
 • niszczenie/zabieranie rzeczy należących do ofiary;
 • straszenie;
 • szantażowanie.
 1. Stwarzanie niebezpiecznych sytuacji w przedszkolu, np. rzucanie przedmiotami, przynoszenie do przedszkola ostrych narzędzi, innych niebezpiecznych przedmiotów.
 2. Nieuzasadnione, bez zgody nauczyciela opuszczanie sali. Wyjście bez zezwolenia poza teren budynku  przedszkola.
 3. Celowe nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć i zabaw organizowanych w przedszkolu ,celowe zachowania zagrażające zdrowiu bądź życiu.
 4. Niewłaściwe zachowanie podczas wycieczek, wyjść poza teren przedszkola, wyjść na plac zabaw.
 5. Niestosowne odzywanie się do kolegów lub innych osób w przedszkolu.
 6. Używanie wulgaryzmów w przedszkolu.
 7. Celowe niszczenie lub nieszanowanie własności innych osób oraz własności przedszkola.
 8. Kradzież/ przywłaszczenie własności kolegów/koleżanek lub innych osób oraz własności przedszkola.
 9. Wyłudzanie rzeczy od kolegów/koleżanek w przedszkolu.
 10. Wysługiwanie się kolegami/koleżankami w zamian za korzyści materialne.
 11. Rozwiązywanie w sposób siłowy konfliktów z kolegami. Udział w bójce.
 12. Szykanowanie kolegów/koleżanek lub innych osób w przedszkolu z powodu odmienności przekonań, religii, światopoglądu, pochodzenia, statusu ekonomicznego i społecznego, niepełnosprawności, wyglądu.

Bezpieczeństwo online

§ 11

 1. Pracownik musi być świadomy cyfrowych zagrożeń i ryzyka wynikającego z rejestrowania swojej prywatnej aktywności w sieci przez aplikacje i algorytmy, a także własnych działań w Internecie. Dotyczy to lajkowania określonych stron, korzystania z aplikacji randkowych, na których może on spotkać uczniów/uczennice, obserwowania określonych osób/stron w mediach społecznościowych i ustawień prywatności kont, z których korzysta. Jeśli profil pracownika jest publicznie dostępny, to również dzieci i ich rodzice/opiekunowie mają wgląd w cyfrową aktywność pracownika.
 2. Pracownik zobowiązany jest wyłączać lub wyciszać osobiste urządzenia elektroniczne w trakcie zajęć.
 3. Pracownikowi zabrania się nawiązywania kontaktów z dziećmi poprzez przyjmowanie bądź wysyłanie zaproszeń w mediach społecznościowych.

Rozdział V
Zasady ochrony wizerunku małoletniego i danych osobowych dzieci

§ 12

Zasady powstały w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. We wszystkich działaniach Przedszkola kierujemy się odpowiedzialnością i rozwagą wobec utrwalania, przetwarzania, używania i publikowania wizerunków dzieci.

Publikacja wizerunku dziecka

§ 13

Dzielenie się zdjęciami i filmami z naszych aktywności służy celebrowaniu sukcesów dzieci, dokumentowaniu działań i zawsze ma na uwadze bezpieczeństwo dzieci. Wykorzystujemy  zdjęcia/nagrania  pokazujące  szeroki  przekrój  dzieci – chłopców i dziewczęta, dzieci w różnym wieku, o różnych uzdolnieniach, stopniu sprawności i reprezentujące różne grupy etniczne.

Zgody rodziców/prawnych opiekunów

§ 14

 1. Rodzice/opiekunowie dzieci decydują, czy wizerunek ich dzieci zostanie zarejestrowany i w jaki sposób zostanie przez nas użyty.
 2. Zgoda rodziców/opiekunów na wykorzystanie wizerunku ich dziecka jest tylko wtedy wiążąca, jeśli dzieci i rodzice/opiekunowie zostali poinformowani o sposobie wykorzystania zdjęć/nagrań i ryzyku wiążącym się z publikacją wizerunku.
 3. Dbamy o bezpieczeństwo wizerunków dzieci poprzez:
 • prośbę o pisemną zgodę rodziców/opiekunów przed zrobieniem i publikacją zdjęcia/nagrania,
 • udzielenie wyjaśnień, do czego wykorzystamy zdjęcia/nagrania i w jakim kontekście, jak będziemy przechowywać te dane i jakie potencjalne ryzyko wiąże się z publikacją zdjęć/nagrań online,
 • unikanie podpisywania zdjęć/nagrań informacjami identyfikującymi dziecko
  z imienia i nazwiska; jeśli konieczne jest podpisanie dziecka, używamy tylko imienia,
 • rezygnację z ujawniania jakichkolwiek informacji wrażliwych o dziecku, dotyczących m.in. stanu zdrowia, sytuacji materialnej, sytuacji prawnej i powiązanych z wizerunkiem dziecka (np. w przypadku zbiórek indywidualnych organizowanych przez  Przedszkole).

Zapewnienie i ochrona pozytywnego wizerunku dziecka

§ 15

 1. Zmniejszamy ryzyko kopiowania i niestosownego wykorzystania zdjęć/nagrań dzieci poprzez przyjęcie następujących zasad:
 • wszystkie dzieci znajdujące się na zdjęciu/nagraniu muszą być ubrane, a sytuacja zdjęcia/nagrania nie jest dla dziecka poniżająca, ośmieszająca ani nie ukazuje go
  w negatywnym kontekście,
 • zdjęcia/nagrania dzieci  koncentrują  się  na  czynnościach  wykonywanych  przez dzieci i w miarę możliwości przedstawiają dzieci w grupie, a nie pojedyncze osoby,
 • rezygnujemy z publikacji zdjęć dzieci, nad którymi nie sprawujemy już opieki, jeśli one lub ich rodzice/opiekunowie nie wyrazili zgody na wykorzystanie zdjęć po odejściu z Przedszkola,
 • wszystkie podejrzenia i problemy dotyczące niewłaściwego rozpowszechniania wizerunków dzieci są rejestrowane i zgłaszane dyrekcji, podobnie jak inne niepokojące sygnały dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.
 1. W sytuacjach, w których Przedszkole rejestruje wizerunki dzieci do własnego użytku, deklarujemy, że:
 • dzieci i rodzice/opiekunowie zawsze będą poinformowani o tym, że dane wydarzenie będzie rejestrowane,
 • zgoda rodziców/opiekunów na rejestrację wydarzenia zostaje przyjęta przez Przedszkole na piśmie,
 1. W przypadku rejestracji wydarzenia zleconej osobie zewnętrznej (wynajętemu fotografowi lub kamerzyście) dbamy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poprzez:
 • zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do przestrzegania niniejszych wytycznych,
 • zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do noszenia identyfikatora
  w czasie trwania wydarzenia,
 • niedopuszczanie do sytuacji, w której osoba/firma rejestrująca będzie przebywała
  z dziećmi bez nadzoru pracownika Przedszkola,
 • informowanie rodziców/opiekunów oraz dzieci, że osoba/firma rejestrująca wydarzenie będzie obecna podczas wydarzenia, i upewnienie się, że rodzice/opiekunowie udzielili pisemnej zgody na rejestrowanie wizerunku ich dzieci.
 1. Jeśli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, zgoda rodziców/opiekunów dziecka nie jest wymagana.
 2. W sytuacjach, w których rodzice/opiekunowie lub widzowie przedszkolnych wydarzeń i uroczystości itd. rejestrują wizerunki dzieci do prywatnego użytku, informujemy na początku każdego z tych wydarzeń o tym, że:
 • wykorzystanie, przetwarzanie i publikowanie zdjęć/nagrań zawierających wizerunki dzieci i osób dorosłych wymaga udzielenia zgody przez te osoby w przypadku dzieci – przez ich rodziców/opiekunów,
 • zdjęcia lub nagrania zawierające wizerunki dzieci nie powinny być udostępniane w mediach społecznościowych ani na serwisach otwartych, chyba że rodzice lub opiekunowie dzieci wyrażą na to zgodę,
 • przed publikacją zdjęcia/nagrania online zawsze sprawdzamy ustawienia prywatności, aby upewnić się, kto będzie mógł uzyskać dostęp do wizerunku dziecka.

Udostępnianie wizerunku dzieci osobom trzecim

§ 16

 1. Przedstawiciele mediów lub dowolna inna osoba, którzy chcą zarejestrować organizowane przez nas wydarzenie i opublikować zebrany materiał, muszą zgłosić taką prośbę wcześniej i uzyskać zgodę dyrektora.
 2. W powyższej sytuacji upewnimy się wcześniej, że rodzice/opiekunowie udzielili pisemnej zgody na rejestrowanie wizerunku ich dzieci. Przedstawiciele mediów lub dowolna inna osoba, którzy chcą zarejestrować organizowane przez nas wydarzenie i opublikować zebrany materiał, zobowiązani są udostępnić:
 • informacje o imieniu, nazwisku i adresie osoby lub redakcji występującej o zgodę,
 • uzasadnienie potrzeby rejestrowania wydarzenia oraz informacje, w jaki sposób
  i w jakim kontekście zostanie wykorzystany zebrany materiał,
 • podpisaną deklarację o zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
 1. Personelowi Przedszkola nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów i osobom nieupoważnionym utrwalania wizerunku dziecka na terenie instytucji bez pisemnej zgody rodzica/opiekuna dziecka oraz bez zgody dyrekcji.
 2. Personel Przedszkola nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi, nie przekazuje mediom kontaktu do rodziców/opiekunów dzieci i nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego rodzica/opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik jest przekonany, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.
 3. W celu realizacji materiału medialnego, dyrektor może podjąć decyzję o udostępnieniu wybranych pomieszczeń Przedszkola dla potrzeb nagrania. Podejmując taką decyzję, poleca przygotowanie pomieszczenia w taki sposób, aby uniemożliwić rejestrowanie przebywających na terenie dzieci.
 4. Jeśli dzieci, rodzice lub opiekunowie nie wyrazili zgody na utrwalenie wizerunku dziecka, respektujemy ich decyzję.
  Z wyprzedzeniem ustalamy z rodzicami/opiekunami i dziećmi sposób, w jaki osoba rejestrująca wydarzenie będzie mogła zidentyfikować dziecko, aby nie utrwalać jego wizerunku na zdjęciach indywidualnych i grupowych.
 5. Rozwiązanie, jakie przyjmiemy, nie wyklucza dziecka, którego wizerunek nie powinien być rejestrowany.

Przechowywanie wizerunku dzieci

§ 17

 1. Przedszkole przechowuje materiały zawierające wizerunek dzieci w sposób zgodny z prawem i bezpieczny dla dzieci:
 • nośniki analogowe zawierające zdjęcia i nagrania są przechowywane w zamkniętej na klucz szafie, a nośniki elektroniczne zawierające zdjęcia i nagrania są przechowywane w folderze chronionym z dostępem ograniczonym do osób uprawnionych przez Przedszkole,
 • nośniki będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa o archiwizacji,
 • nie przechowujemy w Przedszkolu materiałów elektronicznych zawierających wizerunki dzieci na nośnikach nieszyfrowanych ani mobilnych, takich jak telefony komórkowe i urządzenia z pamięcią przenośną (np. pendrive),
 • nie ma zgody na używanie przez pracowników osobistych urządzeń rejestrujących (tj. telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, kamery) w celu rejestrowania wizerunków dzieci,
 • jedynym sprzętem, którego używamy jako instytucja, są urządzenia rejestrujące należące do Przedszkola.

Rozdział VI
Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internetu oraz ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi
i zagrożeniami z sieci

§ 18

Obowiązkiem prawnym przedszkola jest takie wykorzystanie sieci, które będzie adekwatne do poziomu dojrzałości poznawczej i emocjonalno-społecznej dziecka oraz nie będzie mu szkodzić ani zagrażać jego rozwojowi psychofizycznemu. Do potencjalnych zagrożeń płynących z użytkowania sieci należy zaliczyć:

 • dostęp do treści niezgodnych z celami wychowania i edukacji (narkotyki, przemoc, pornografia, hazard),
 • działalność innych użytkowników zagrażająca dobru dziecka,
 • oprogramowanie umożliwiające śledzenie i pozyskanie danych osobowych użytkowników przedszkolnej sieci.

Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu

§ 19

 1. Infrastruktura sieciowa przedszkola umożliwia dostęp do Internetu personelowi, jaki dzieciom, wyłącznie w czasie zajęć.
 2. Rozwiązania organizacyjne na poziomie przedszkola bazują na aktualnych standardach bezpieczeństwa.
 3. Na terenie przedszkola dostęp wychowanka do Internetu możliwy jest wyłącznie  pod nadzorem nauczyciela.
 4. Korzystanie z multimediów, Internetu i programów użytkowych służy wyłącznie celom edukacyjnym.
 5. Wychowawcy grup, w których przewidywana jest praca z zastosowaniem techniki IT, informują dzieci  o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu.

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych oraz innych urządzeń elektronicznych

§ 20

 1. Dzieci nie mogą korzystać z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu podczas pobytu w przedszkolu.
 2. Urządzenia elektroniczne (np. tablety, monitory interaktywne) można wykorzystywać podczas zajęć edukacyjnych w celach dydaktycznych pod opieką oraz za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 3. Na terenie przedszkola zakazuje się dzieciom filmowania, fotografowania oraz utrwalania dźwięku na jakichkolwiek nośnikach cyfrowych.
 4. Infrastruktura sieciowa Przedszkola umożliwia dostęp do Internetu, zarówno personelowi, jak i dzieciom, w czasie zajęć i poza nimi.
 5. Sieć jest monitorowana, tak aby możliwe było zidentyfikowanie sprawców ewentualnych nadużyć.
 6. Rozwiązania organizacyjne na poziomie Przedszkola bazują na aktualnych standardach bezpieczeństwa.
 7. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w sieci w Przedszkolu jest dyrektor Przedszkola.
 8. Do obowiązków tej osoby należą:
 • zabezpieczenie sieci internetowej Przedszkola przed niebezpiecznymi treściami poprzez instalację i aktualizację odpowiedniego, nowoczesnego oprogramowania,
 • aktualizowanie oprogramowania w miarę potrzeb, przynajmniej raz w miesiącu,
 • przynajmniej raz w miesiącu sprawdzanie, czy na komputerach ze swobodnym dostępem podłączonych do Internetu nie znajdują się niebezpieczne treści;
 • w przypadku znalezienia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik stara się ustalić, kto korzystał z komputera w czasie ich wprowadzenia; informację o dziecku, które korzystało z komputera w czasie wprowadzenia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik przekazuje dyrektorowi Przedszkola, który aranżuje dla dziecka rozmowę z psychologiem lub pedagogiem specjalnym na temat bezpieczeństwa w Internecie; jeżeli w wyniku przeprowadzonej rozmowy psycholog/pedagog specjalny uzyska informacje, że dziecko jest krzywdzone, podejmuje działania opisane w procedurze interwencji.
 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia z wykorzystaniem Internetu przeprowadzają z dziećmi cykliczne warsztaty dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu.

Rozdział VII

Zasady reagowania na przypadki podejrzenia, że małoletni doświadcza krzywdzenia

§ 21

 1. Pracownicy Przedszkola posiadają wiedzę na temat czynników ryzyka i symptomów krzywdzenia dzieci i zwracają na nie uwagę w ramach wykonywanych obowiązków.
 2. W przypadku powzięcia przez pracownika Przedszkola podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji (do wyboru) dyrektorowi Przedszkola / wychowawcy / pedagogowi specjalnemu/ psychologowi.
 3. Po uzyskaniu informacji, dyrektor Przedszkola /pedagog specjalny  wzywa opiekunów dziecka, którego krzywdzenie podejrzewa i informuje ich o podejrzeniu.
 4. Wyznaczona przez dyrektora Przedszkola osoba (pedagog specjalny) sporządza opis sytuacji przedszkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem, nauczycielami, wychowawcą i rodzicami oraz opracowuje plan pomocy małoletniemu.
 5. Plan pomocy małoletniemu powinien zawierać wskazania dotyczące:
 • podjęcia przez Przedszkole działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji,
 • wsparcia, jakie zaoferuje dziecku Przedszkole,
 • skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.
 1. W bardziej skomplikowanych przypadkach (dotyczących np. wykorzystywania seksualnego lub znęcania się fizycznego i psychicznego o dużym nasileniu) dyrektor Przedszkola powołuje zespół interwencyjny, w skład którego wchodzą: pedagog specjalny/psycholog, wychowawca dziecka, dyrektor Przedszkola, inni pracownicy mający wiedzę na temat skutków krzywdzenia dziecka lub o krzywdzonym dziecku.
 2. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy małoletniemu na podstawie opisu sporządzonego przez pedagoga/psychologa przedszkolnego oraz innych, uzyskanych przez członków zespołu, informacji.
 3. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłoszą rodzice/opiekunowie dziecka, dyrektor Przedszkola jest zobowiązany powołać zespół interwencyjny.
 4. Zespół, o którym mowa w punkcie 3, wzywa rodziców/opiekunów dziecka na spotkanie wyjaśniające, podczas którego może zaproponować zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia w zewnętrznej, bezstronnej instytucji. Ze spotkania sporządza się protokół.
 5. Sporządzony przez zespół interwencyjny plan pomocy małoletniemu wraz z zaleceniem współpracy przy jego realizacji przedstawiany jest rodzicom/opiekunom przez pedagoga specjalnego/psychologa.
 6. Pedagog specjalny/psycholog informuje rodziców/opiekunów o obowiązku Przedszkola – jako instytucji – zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia małoletniego do odpowiedniej instytucji (prokuratura, policja lub sąd rodzinny, ośrodek pomocy społecznej bądź przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego – procedura „Niebieskiej Karty” – w zależności od zdiagnozowanego typu krzywdzenia i skorelowanej z nim interwencji). Pracownicy Przedszkola uczestniczą w realizacji procedury „Niebieskiej Karty”, w tym uprawnieni są do samodzielnego jej wszczynania.
 7. Po poinformowaniu rodziców/opiekunów małoletniego przez pedagoga specjalnego/psychologa – zgodnie z punktem poprzedzającym – dyrektor Przedszkola składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek
  o wgląd w sytuację rodziny do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich, ośrodka pomocy społecznej lub przesyła formularz „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.
 8. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w punkcie 3.
 9. W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili rodzice/opiekunowie małoletniego, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone – Przedszkole informuje o tym fakcie rodziców/opiekunów dziecka na piśmie.

Zasady i procedury podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia stosowania  przemocy domowej

§ 22

 1.  Nauczyciele mają obowiązek obserwować dziecko ( jego wygląd, zachowanie, sposób zabawy, tematykę prac plastycznych ) i gromadzić informacje w formie notatek, itp.
 2. W przypadku zauważenia   niepokojących objawów mogących świadczyć o krzywdzeniu lub zaniedbywaniu dziecka, wychowawca przeprowadza rozmowę z dzieckiem i rodzicami/ prawnymi opiekunami, w celu zweryfikowania podejrzeń.
 3. W przypadku potwierdzenia się podejrzeń, wychowawca zgłasza problem dyrektorowi przedszkola, który przeprowadza rozmowę z rodzicami/opiekunami na temat skutków takiego postępowania oraz przedstawia regulacje prawne związane z sytuacją zaniedbywania lub krzywdzenia dziecka.
 4. W sytuacjach trudnych ( powtarzających się , o dużym nasileniu) dyrektor powołuje zespół d/s pomocy dziecku, w skład którego wchodzi  wychowawca- nauczyciel, psycholog i koordynator. Zespół:
 • weryfikuje dane dostępnymi sposobami, np. : wywiad terapeutyczny, rozmowa z opiekunami, badanie psychologiczne;
 • opracowuje plan działań w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspiera dziecko  i jego rodzinę dokonuje okresowej oceny udzielanej pomocy;
 • gdy dotychczasowe działania nie przynoszą oczekiwanych efektów dyrektor powiadamia jednostkę pomocy społecznej lub sąd rodzinny;
 • w sytuacji skrzywdzenia dziecka lub uzasadnionego podejrzenia powiadamia policję oraz podejmuje działania w kierunku objęcia rodziny „Niebieską Kartą”;
 •  w sytuacjach bezpośrednio zagrażających zdrowiu lub życiu dziecka dyrektor  przedszkola powiadamia policję lub prokuraturę rejonową.
 1.  Gdy stwierdzono przypadek krzywdzenia dziecka  interwencja powinna mieć charakter niezwłoczny.

Procedura postępowania w sytuacji przemocy doświadczanej przez dziecko w środowisku przedszkolnym

§ 23

 1. Każda osoba będąca świadkiem sytuacji krzywdzenia dziecka (stosowania wobec dziecka przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej ) ma obowiązek przerwania tego zachowania i powiadomienia  o incydencie dyrektora placówki.
 2. Dyrektor przeprowadza rozmowę z pracownikiem, systematycznie monitoruje jego działania:
 • w przypadku powtórzenia się sytuacji pracownik otrzymuje naganę lub inną karę dyscyplinarną;
 • jeżeli ponownie dojdzie do krzywdzenia dyrektor zawiadamia policję lub prokuraturę.

 Procedura postępowania w przypadku krzywdzenia dziecka przez rówieśników

§ 24

 1. Osoba będąca świadkiem sytuacji, w której dziecko doświadcza jednorazowo ze strony innego dziecka  przemocy fizycznej,  psychicznej lub innych niepokojących zachowań budzących lęk, poczucie zagrożenia lub dyskomfort psychiczny, zobowiązana jest przerwać w/w działanie oraz zadbać o bezpieczeństwo dziecka i odseparować je od osoby podejrzanej o wyrządzanie krzywdy.
 2. Nauczyciel, wychowawca przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z dzieckiem zachowującym się w sposób niedozwolony, odwołując się do zasad obowiązujących w przedszkolu, stosuje konsekwencję lub karę umowną (zgodnie z  ustaleniami zawartymi w Programie wychowawczym), doprowadza do przeproszenia pokrzywdzonego dziecka.
 3. W sytuacji powtarzających się incydentów przemocy wobec innych dzieci nauczyciel powiadamia rodziców dziecka o zaistniałych problemach z zachowaniem i wspólnie z nimi ustala sposób postępowania wobec dziecka.
 4. Wobec braku poprawy zachowania dziecka lub unikania współpracy rodziców/opiekunów prawnych z nauczycielem, dyrektor przedszkola przeprowadza z rodzicami   rozmowę o zaistniałym  problemie wychowawczym i możliwościach wsparcia rodziców w ich działaniach wychowawczych. 
 5. Nauczyciel obejmuje dziecko agresywne  szczególną obserwacją , sporządza notatki z incydentów przemocowych, konsultuje swoje spostrzeżenia z psychologiem , podejmuje wraz z nim decyzje w sprawie dalszych działań wyciszających agresję dziecka lub doprowadzających do pogłębionej diagnozy przyczyn takiego zachowania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub gabinecie specjalistycznym.
 6. Pojawiające się często problemy z nieprzestrzeganiem przez dzieci zasad zgodnego współżycia w grupie rówieśniczej wymagają wzmocnienia oddziaływań wychowawczych nauczycieli i rozwiązań systemowych ( cykle zajęć wychowawczych, pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, współpraca z rodzicami i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną).
 7. W sytuacji , w której zachowania dziecka stanowią zagrożenie dla niego lub innych dzieci, a podejmowane działania nie przynoszą efektów dyrektor przedszkola powiadamia sąd rodzinny o potrzebie wglądu w sytuację rodzinną dziecka.
 8. W uzasadnionych przypadkach zgodnie ze Statutem Przedszkola Nr 12 im. 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu na mocy uchwały Rady Pedagogicznej dziecko szczególnie agresywne może być usunięte z przedszkola (nie dotyczy dzieci  realizujących roczne przygotowanie do szkoły).
 9. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszych Standardów. Kartę tę załącza się do dokumentacji dziecka w Przedszkolu.
 10. Wszyscy pracownicy Przedszkola i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązani do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

Rozdział VIII

Monitoring stosowania Standarów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem

§ 25

 1. Dyrektor Przedszkola wyznacza pedagoga specjalnego na osobę odpowiedzialną za realizację i propagowanie Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem w Przedszkolu.
 2. Osoba, o której mowa w punkcie 1, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Standardów, za reagowanie na sygnały naruszenia Standardów, prowadzenie rejestru zgłoszeń oraz za proponowanie zmian w Standardach.
 3. Osoba odpowiedzialna za realizację i propagowanie Standardów ochrony małoletnich przeprowadza wśród pracowników Przedszkola, raz na 12 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji Standardów. Wzór ankiety stanowi Załącznik nr 6 do niniejszych Standardów. W ankiecie pracownicy mogą proponować zmiany oraz wskazywać naruszenia Standardów.
 4. Na podstawie przeprowadzonej ankiety osoba odpowiedzialna za realizację
  i propagowanie Standardów Ochrony Małoletnich sporządza raport z monitoringu, który przekazuje dyrektorowi Przedszkola w terminie 1 – 30 czerwca każdego roku.
 5. Dyrektor Przedszkola na podstawie otrzymanego raportu wprowadza do Standardów niezbędne zmiany i ogłasza je pracownikom, dzieciom i ich rodzicom/opiekunom.

Standard I

Dzieci, rodzice i pracownicy przedszkola znają „Standardy Ochrony dzieci”. Dokument jest dostępny i upowszechniany.

§ 26

Wskaźniki realizacji standardu:

 1. Dokument „Standardy ochrony dzieci” został opracowany, zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz.U. poz. 1606).
 2. Zapoznano z nim personel przedszkola, oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci.
 3. Dzieci są systematycznie zapoznawane z wybranymi treściami dokumentu, odnoszącymi się w szczególności do sposobu postępowania w sytuacji, gdy czują się skrzywdzone - zgodnie z zasadami metodyki, w różnych formach, adekwatnie do możliwości rozwojowych dzieci, w stopniu umożliwiającym im rozumienie zawartych w dokumencie treści.
 4. Dokument wprowadzono do stosowania w przedszkolu.
 5. Dokument udostępniono na stronie internetowej przedszkola: https://pm12.przemysl.edu.pl/7/strona-glowna.html w zakładce ,,Dokumenty” oraz w przedszkolu -  informacja o dostępie  do dokumentu umieszczona na tablicy ogłoszeń.
 6. Informacje o treści dokumentu upowszechniane są ponadto wśród rodziców na zebraniach, konsultacjach indywidualnych, w trakcie szkoleń.
 7. Informacje istotne dla dzieci zawarte w dokumencie upowszechniane są w trakcie zajęć oraz innych działań o charakterze dydaktyczno-wychowawczym.

Standard II

Personel współtworzy i gwarantuje bezpieczne i przyjazne środowisko w przedszkolu

§ 27

Wskaźniki realizacji standardu:

 1. W przedszkolu zatrudnia się personel po wcześniejszej weryfikacji w Krajowym Rejestrze
 2. Karnym, Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, a w przypadku stanowisk pedagogicznych dodatkowo w Centralnym Rejestrze Orzeczeń Dyscyplinarnych.
 3. W przypadku zatrudnienia obcokrajowców personel weryfikuje się w rejestrach karalności państw trzecich w zakresie określonych przestępstw (lub odpowiadających im czynów zabronionych w przepisach prawa obcego) lub w przypadkach prawem wskazanych oświadczeniem o niekaralności.
 4. Dyrektor przedszkola określa organizację, stosowanie i dokumentowanie działań podejmowanych w ramach procedur określonych w dokumencie „Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem”.
 5. Pracownicy przedszkola są świadomi swoich praw oraz odpowiedzialności prawnej ciążącej na nich za nieprzestrzeganie standardów ochrony dzieci.
 6. W przedszkolu prowadzona jest systematyczna edukacja wszystkich pracowników z zakresu ochrony dzieci przed krzywdzeniem, a w szczególności w obszarach:
 • rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci,
 • procedur interwencji w przypadku krzywdzenia lub podejrzenia krzywdzenia, a także posiadania informacji o krzywdzeniu dziecka,
 • dokumentowania podejmowanych działań związanych z ochroną dzieci,
 • znajomości praw dziecka, praw człowieka oraz zasad bezpiecznego przetwarzania udostępnionych danych osobowych,
 • odpowiedzialności prawnej za zdrowie i życie powierzonych opiece dzieci,
 • procedury „Niebieskie Karty”,
 • bezpieczeństwa relacji całego personelu z dziećmi, (w tym uwzględniającą wiedzę o zachowaniach pożądanych i niedozwolonych w kontaktach z dzieckiem).
 1. W przedszkolu prowadzi się systematyczną diagnozę czynników ryzyka i czynników chroniących poczucie bezpieczeństwa dzieci, a w szczególności w zakresie:
 • relacji między nauczycielami i dziećmi,
 • relacji między dziećmi,
 • poczucia bezpieczeństwa psychofizycznego, z uwzględnieniem zagrożeń środowiskowych,
 • środowiska wychowania (bezpieczeństwo emocjonalne na zajęciach, poszanowanie odmienności, równość i sprawiedliwość w przestrzeganiu zasad i regulaminów przedszkolnych , podmiotowe traktowanie dzieci).

Standard III

Przedszkole oferuje rodzicom/opiekunom prawnym informację oraz edukację w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz ich ochrony przed krzywdzeniem i wykorzystywaniem

§ 28

Wskaźniki realizacji standardu:

 1. W przedszkolu znajduje się tablica informacyjna gdzie można znaleźć przydatne informacje na temat: wychowania dzieci bez przemocy, ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem, zagrożeń bezpieczeństwa dziecka w Internecie, możliwości podnoszenia umiejętności wychowawczych oraz dane kontaktowe placówek zapewniających pomoc i opiekę w trudnych sytuacjach życiowych.
 2. Wszyscy rodzice mają dostęp do obowiązujących w przedszkolu „Standardów ochrony dzieci ” oraz znają procedury zgłaszania zagrożeń.
 3. Rodzice są zaangażowani w działania przedszkola prowadzone na rzecz ochrony dzieci.
 4. Przedszkole poprzez organizację warsztatów, szkoleń, konsultacji indywidualnych umożliwia rodzicom/opiekunom prawnym dzieci, poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych z ochroną dziecka przed zagrożeniami, w tym w Internecie oraz z zakresu pozytywnych metod wychowawczych, bez kar fizycznych i krzywdzenia psychicznego dziecka.

Standard IV

Przedszkole zapewnia dzieciom równe traktowanie oraz przestrzeganie ich praw

§ 29

Wskaźniki realizacji standardu:

 1. Przedszkole oferuje dzieciom edukację w zakresie praw dziecka, człowieka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem.
 2. W każdej grupie odbywają się:
 • zajęcia na temat praw dziecka/praw człowieka,
 • zajęcia na temat ochrony przed przemocą oraz wykorzystywaniem,
 • zajęcia z zakresu profilaktyki przemocy rówieśniczej,
 • zajęcia na temat zagrożeń bezpieczeństwa dzieci w Internecie.
 1. W każdej grupie dzieci zostały poinformowane, do kogo mają się zgłosić po pomoc i radę w przypadku krzywdzenia lub wykorzystywania.
 2. W przedszkolu dostępne są dla dzieci materiały edukacyjne w zakresie: praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem seksualnym oraz zasad bezpieczeństwa w Internecie.
 3. W przedszkolu wyeksponowane są informacje dla dzieci na temat możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym numery bezpłatnych telefonów zaufania dla dzieci.

Standard V

Organizacja postępowania na wypadek krzywdzenia lub podejrzenia krzywdzenia dzieci zapewnia im skuteczną ochronę

§ 30

 Wskaźniki realizacji standardu:

 1. Precyzyjnie określono procedury interwencji personelu w sytuacjach krzywdzenia lub podejrzenia krzywdzenia dziecka, tj.
 • przemocy rówieśniczej,
 • przemocy domowej,
 • niedozwolonych zachowań personelu wobec dzieci,
 • cyberprzemocy i ochrony przed treściami szkodliwymi z sieci.
 1. Postępowanie na wypadek krzywdzenia lub podejrzenia krzywdzenia dziecka nie może naruszać jego godności, wolności, prawa do prywatności oraz nie może powodować szkody na jego zdrowiu psychicznym lub fizycznym (poczucie krzywdy, poniżenia, zagrożenia, wstydu).
 2. W przedszkolu ustalone są zasady wsparcia dziecka po ujawnieniu doznanej przez niego krzywdy.
 3. W przedszkolu wskazano osobę odpowiedzialną za składanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa na szkodę dziecka, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz osobę odpowiedzialną za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”.
 4. W przedszkolu wskazano osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających dziecku i udzielenie mu wsparcia. Informacja o osobach przyjmujących zgłoszenia jest upowszechniona na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola.
 5. Podmioty postępowania uprawnione do przetwarzania danych osobowych uczestników postępowania w sprawach krzywdzenia małoletnich przestrzegają Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych, obowiązującą w przedszkolu (RODO).

Standard VI

W przedszkolu wzmacniane jest poczucie bezpieczeństwa dzieci w obszarze relacji społecznych oraz ochrony przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami z sieci

§ 31

Wskaźniki realizacji standardu:

 1. W przedszkolu opracowano zasady zapewniające bezpieczne relacje między dziećmi, a personelem.
 2. W przedszkolu określono wymogi dotyczą bezpiecznych relacji między dziećmi, a w szczególności zachowania niedozwolone.
 3. W przedszkolu opracowano zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci internetowej oraz procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie.
 4. W przedszkolu opracowano i wdrożono procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem w sytuacjach:
 • przemocy fizycznej,
 • przemocy psychicznej,
 • przemocy domowej,
 • przemocy seksualnej,
 • cyberprzemocy i ochrony przed treściami szkodliwymi z sieci.
 1. W przedszkolu opracowano i wdrożono procedurę „Niebieskie Karty”.
 2. Pracownicy przedszkola realizują plan wsparcia dziecka po ujawnieniu doznanej przez niego krzywdy.

Standard VII
Działania podejmowane w ramach ochrony dzieci przed krzywdzeniem są dokumentowane

§ 32

Wskaźniki realizacji standardu:

 1. W przedszkolu prowadzony jest rejestr spraw zgłaszanych i rozpatrywanych w związku z podejrzeniem lub krzywdzeniem dzieci.
 2. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń związanych z krzywdzeniem dzieci składają oświadczenie o zachowaniu poufności i zobowiązanie do zachowania bezpieczeństwa uzyskanych danych osobowych.
 3. W procedurze „Niebieskiej Karty” stosowane są wzory Kart „A” i „B” oraz kwestionariusze rozpoznania przemocy domowej.
 4. Obieg dokumentów w sprawach związanych z krzywdzeniem dzieci określa Instrukcja Kancelaryjna.
 5. Zasady przechowywania ujawnionych incydentów lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego jest zgodny z Instrukcją Archiwizacyjną.

Standard VIII
Przedszkole monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami i procedurami ochrony dzieci.

§ 33

Wskaźniki realizacji standardu:

 1. Przyjęte zasady i realizowane procedury ochrony dzieci są weryfikowane – przynajmniej raz na dwa lata.
 2. W ramach kontroli zasad i funkcjonowania procedur ochrony dzieci przedszkole pozyskuje opinie ich rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Do weryfikacji dokumentacji przedszkolnej wykorzystywane są wnioski z kontroli „Standardów ochrony dzieci” przez uprawnione do kontroli podmioty zewnętrzne.
 4. Zasady monitoringu oraz termin, zakres i sposób kontroli określa dyrektor przedszkola.

Rozdział IX
Organizacja procesu ochrony dzieci i wdrażania „Standardów ochrony dzieci”

§ 34

 1. Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia dzieci w Przedszkolu Nr 12 im. 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu są:
 • Pedagog specjalny/koordynator d/s wdrożenia Standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem , tel. 166700654.
 • W przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia dziecka należy  powiadomić dyrektora przedszkola tel. 166700654.

Dokumentowanie zdarzeń podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia dzieci i przechowywanie  wytworzonej dokumentacji.

§ 35

 1. Dla każdego zdarzenia podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia dziecka  zakładana jest imienna teczka z nazwiskiem dziecka. Teczkę zakłada i prowadzi koordynator/ pedagog specjalny .Do czasu zakończenia sprawy teczka pozostaje w kancelarii przedszkola i jest należycie chroniona przed dostępem osób nieuprawnionych.
 2. W teczce umieszcza się wszystkie dokumenty dotyczące zdarzenia: zgłoszenie, protokoły z przeprowadzonych rozmów, 
  z posiedzenia zespołu interwencyjnego, korespondencję ( np. z sądem rodzinnym, Poradnią PPP, itp.), plan wspierania dziecka krzywdzonego, karty monitorowania zachowań krzywdzonego, opinie wychowawcyi nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach, ocenę efektywności wsparcia. 

Zasady ustalania planu wsparcia dziecka po ujawnieniu krzywdzenia

§ 36

 1. Plan wsparcia dziecka po ujawnieniu jego krzywdzenia opracowuje zespół nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu, powołany przez dyrektora. W jego skład mogą wchodzić: koordynator,  wychowawca, pedagog specjalny, psycholog oraz inni nauczyciele prowadzący zajęcia w grupie.
 2. Plan wsparcia dziecka sporządza się na formularzu, będącym Załącznikiem nr 3 do niniejszych Standardów zgodnie z zawartą w nim instrukcją.
 3. Ewaluacji skuteczności udzielanego wsparcia dokonuje w/w zespół po upływie okresu, na który została udzielona pomoc. Oceny efektywności dokonuje się w sposób opisowy na formularzu- załącznik nr 3.

   Zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym oraz dzieciom „Standardów ochrony dzieci”

§ 37

 1. Nauczyciele przedstawiają  rodzicom „Standardy ochrony dzieci” podczas zebrań grupowych w formie skróconej, omawiając najważniejsze postanowienia dokumentu i wskazując miejsce , w którym mogą  się zapoznać z wersja zupełną.
 2. Wersja dla dzieci w formie  graficznej (obrazki)  umieszczana jest w salach przedszkolnych w miejscu widocznym dla dzieci. Nauczyciele omawiają z dziećmi  znaczenie zawartych w nich znaczeń i symboli, odwołują się do nich w sytuacjach adekwatnych. 
 3. Nauczyciele realizują z dziećmi zajęcia wychowawcze, podczas których wdrażają dzieci do rozumienia i przestrzegania zasad prawidłowych relacji z rówieśnikami, uświadamiają, które  zachowania są zabronione  oraz informują : kiedy i do kogo dziecko może zwrócić się o pomoc w przedszkolu. 

Zasady przeglądu i aktualizacji dokumentu „Standardy ochrony dzieci”

§ 38

 1. Dyrektor  przedszkola dokonuje oceny stopnia znajomości i poprawności stosowania „Standardów ochrony dzieci” na bieżąco, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
 2. W przypadku zmian prawa, wymagającego ich wdrożenia w dokumencie nowelizacje są wprowadzane na tych samych zasadach, które obowiązywały przy wdrożeniu dokumentu do obrotu prawnego w przedszkolu.
 3. W celu oceny funkcjonalności i przydatności dokumentu w placówce prowadzone są ewaluacje bieżące i okresowe (po upływie dwóch lat od daty wdrożenia). Ewaluacji  dokonuje   koordynator  wykorzystując do tego celu ankiety oraz dokonując analizy  zgromadzonej dokumentacji dotyczącej przeprowadzanych interwencji. Raport z ewaluacji wraz z wnioskami i rekomendacjami przedstawiany jest Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców.

 

„Standardy ochrony dzieci w Przedszkolu Nr 12 im. 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu zostały wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola Nr 12 im. 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu nr 2/2024 z dniem 14 lutego 2024r.

 

Opublikował(a): Barbara Dubaniowska Data publikacji: 13-05-2024 09:37 Modyfikował(a): Barbara Dubaniowska Data modyfikacji: 20-05-2024 19:50

Na skróty